Co ti barvy říkají o tvém nitru?

To, že mají barvy nějaký vliv na lidskou psychiku je všeobecně dobře známo. Významy některých barev dokonce znáš sama, a možná taky víš hned o několika verzích výkladu. Jak je možné, že se zdroje ve vysvětlování vlivu barev na člověka rozcházejí?

Protože záleží na záměru, s jakým chceme barvy použít. Pro každou část našeho světa nese ta která barva (více či méně) jinou symboliku – trochu jinak si ji vyložíme, chceme-li si ji obléknout, jinak má-li přijít na stěny a úplně jinak se zase dá vysvětlit při diagnostice a léčení.

Právě o posledním případu je tento článek: jak si vyložit barvy při diagnostice vlastního nitra, co nám o nás říkají?

Co jsou barvy?

Nejprve si připomeň… Z hodin fyziky víš, že barvy jsou viditelná část světla. Jednotlivé barevné odstíny můžeš vnímat díky zvláštním receptorům v oku (čípky) a také různosti složení objektů, od nichž se světelné záření odráží.

Oko nejcitlivěji rozlišuje tři základní barvy: červenou, zelenou a modrou. Výjimkou je bíláčerná barva. Bílou pozoruješ v případě, kdy světelné záření vnímají všechny tři druhy receptorů, a naopak černou, když žádný.

Většinou barvy vídáš na předmětech, tedy jako odraz světla. Občas se ti ale může povést spatřit i kousek záření samotného – například jako duhu při pohledu do krystalu nebo vodní hladiny proti slunci.

barevne spektrum

Barvy jsou ve spektru uspořádány následovně: červená, oranžová, žlutá, zelená, tyrkysová, modrá a fialová (můžeš si to ověřit, až příště uvidíš duhu). Toto pořadí je dáno vlnovou délkou jednotlivých vibrací. Červená vibruje nejpomaleji, zatímco fialová nejrychleji.

Světlo samozřejmě existuje i za hranicemi viditelnosti, ale lidské oko ho nedokáže zachytit. Buď je příliš rychlé, nebo naopak příliš pomalé. Některá zvířata mají však vyvinuto více čípků v oku a tak toho zřejmě i vidí více než my (například dravci).

Jak jsme si tedy řekli, barvy jsou světlo, ale

Co je vlastně světlo?

Světlo je primární energie, z níž je na subatomární úrovni tvořeno všechno živé i neživé. Je to samotná podstata existence, která je inteligentní, nezávislá a není omezená pozemskými definicemi. Prostupuje vší hmotou, neboť vší hmota je jím do určité míry tvořena.

Tma je také tvořena světlem – tedy přesněji jeho nedostatkem, ale i to znamená, že by bez něj nemohla existovat.

Proto je například možné, že při delším pobytu ve tmě v ní začneš vidět i bez evidentního světelného zdroje. Proto je také možné vidět auru nebo jiné pro mnohé zdánlivě neviditelné jevy. Světlo není totiž limitováno hmotou ani prostorem.

Ve starých naukách je tato mateřská energie, utvářející vše viditelné i neviditelné, nazývána prána. Je to základní stavební kámen hmoty i ducha.

Fakt, že jsi tvořena světlem, dovádí k poznání, že jsi vlastně tvořena barvami. Dávné kultury si tuto souvislost zjevně uvědomovaly a zkoumaly ji, neboť nám zanechaly četné popisy světelného=barevného systému člověka i návody, jak s ním pracovat.

I v současné době je možné se více otevřít vidění a vnímání jemnohmotných částí světa. Nejdřív je ale zapotřebí pochopit souvislosti.

Člověk z barev složený

vrstvy aury

Tvé tělo sestává z několika propojených vrstev – zjednodušeně řekněme z fyzické, mentální, duševní a duchovní.

Představ si tyto vrstvy jako vrstvy cibule. Jen s tím rozdílem, že se navzájem nekryjí, ale prolínají, protože nejsou hmotné. Energie, které tě tvoří, jsou neustále v pohybu. Proudí, víří, plynou, ale nikdy se nezastaví (alespoň by neměly).

Ze světla, které na tebe dopadá, proměnlivě přijímáš a odrážíš tu kterou barvu více nebo méně než jinou – ale stále je v sobě neseš všechny.

Jako při průniku krystalem se dopadající světlo uvnitř tebe rozkládá na jednotlivé barvy. V místech tvého organismu, kam permanentně dopadají nejsilněji, jsou zformovaná centra: čakry.

cakry

Zcela nejzákladnějších center je sedm, stejně jako nejzákladnějších barev světelného spektra – které přesně odráží. Nejčastěji se definují jako kola, víry či rozevírající se květy. Jsou seřazené nad sebou od kostrče k temeni a propojené hlavní energetickou drahou kopírující páteř.

Barevně jsou seřazena stejně jako v barevném spektru pozorovatelném např. na duze.

Fungují jako taková úložiště, kam se světlo stahuje a odkud pak koluje do různých částí těla pomocí meridiánů. Meridiány jsou kanály ve tvém jemném energetickém těle, které spolu utvářejí rozvodný systém skrze celý organismus, stejně jako například lymfatický nebo žilní systém.

O čakrách by nicméně mohl pojednávat celý seriál, a na internetu i v knihovnách je k nalezení hned několik kvalitních zdrojů informací na toto téma.

Pro účely tohoto článku ti bohatě stačí vzít v úvahu, že něco takového existuje 🙂

 Co ti barvy říkají o tvém nitru?

Pojďme si už povědět, co tedy znamenají jednotlivé barvy na úrovni duše?

Jaká poselství přinášejí od ducha mysli?

Symboliku jednotlivých barev jsem poznávala různě dlouho, pochopení každé z nich přišlo do mého života v jinou dobu a jiným způsobem. Až teď jsem je sepsala a ucelila tak, že ji mohu předložit dál těm, kteří hledají a potřebují se inspirovat.

Jelikož čakry jsou naše „barevná centra“ nutně z toho plyne, že významy barev do velké míry vysvětlují i funkce jednotlivých čaker. Je to tak krásně jednoduché, až logické 🙂

Tyto znalosti můžeš využít k lepšímu pochopení sebe sama, a tím si vylepšit život. Dají se využít při diagnostice automatickou kresbou, ale můžeš je vlastně začlenit do různých činností a situací každodennosti.

Význam barev

Hnědá je barva zeminy a kořenů. Je také jako kmen stromu stálá, střízlivá, toporná – a proto uklidňuje chaos. Dodává prvotní výživu a sílu žít, jakoby z matčina lůna.

Červená je ukotvující barva přirozenosti, přízemnosti, až pudovosti – tím nás udržuje naživu. Musíme umět pevně a vzpřímeně stát na zemi jako strom. Stejně jako pro něj jsou důležité kořeny, jsou důležité i pro nás. Červená v sobě skýtá sílu a moc. Je-li však síly a moci příliš, má sklon k manipulaci a kontrole. Tam, kde sídlí snaha mít vše pevně pod kontrolou je pak také naštvanost, zlost a agrese, které přicházejí ke slovu, když ideje kolabují.

Oranžová barva představuje tvořivousexuální energii, které jsou si velmi podobné ne-li jedno. Jsou-li uspokojeny naše základní potřeby, přichází inspirace k aktu tvoření. Síla oranžové tepe životem a tkví nejen v nápadu, ale i ve schopnosti ho realizovat.

Žlutá je velmi silná energetická barva, plná rozumu, odhodlání, rozhodnosti a sebe-vědomí. Žluté je také Slunce, náš zdroj podpory a výživy, který umožňuje a urychluje realizaci záměru. Žlutá vyjadřuje sílu tvého Já a tvých talentů, ale taky strachů. Tato barva může indikovat zaslepenost, apatii, sobectví či majetnictví.

Zelená barva představuje léčení a uzdravování. Je chápavá a pečující stejně jako příroda, která je též zelená. Navrací do rovnováhy, protože je mostem mezi hmotou a duchem.

Růžová vyzařuje láskyplnou mateřskou péčiženskou zralost. Je to barva lásky v nejčistším slova smyslu a proto zosobňuje také nevinnost, neposkvrněnost. Nese v sobě okouzlení božským stvořením a odevzdání se vyšší vůli skrze lásku a pokoru. Může mít však mnoho podob – stejně jako může být posvátná a čistá, může být i poskvrněná, slepá nebo třeba manipulativní – všímej si, pulzuje tvá růžová něžností a sílou jako květy sakury, nebo je tvrdá a tajemná jako růžová na malinách?

Modrá barva všeobecně je barva vůdcovství v pravém slova smyslu. Díky napojení na ducha disponuje schopnostmi zhmotnit dřívější inspiraci. Představuje jasnost v komunikaci na všech možných úrovních.

Světle modrá barva ochraňuje a očišťuje.

Jasně modrá-tyrkysová je komunikativní, bdělá a podnikavá barva.

Indigová je barva jistoty a síly, ale i víry a empatie. Umocňujeprohlubuje všeobecný význam modré barvy. Dej si však pozor, abys tyto rysy nepřidělovala svým záporům. Snadno se pak může stát, že tě jistě a silně, či věrně a citlivě obklopí tvé bloky a jejich odstraňování bude náročnější.

Fialová barva v sobě skrývá duchovní hloubkutransformaci. Vyjadřuje metaforický sňatek přízemní červené a nebeské modré, tedy sjednocení hmoty a ducha. Tím posouvá blíže k bohu a odemyká mystická pochopení a odhaluje ukrytá tajemství.

Výstražná poselství

Každá barva může být konstruktivnídestruktivní v závislosti na míře vyzrálosti ega daného jedince a znečištění dalšími barvami. Existují však i takové barvy, které jsou snad úplně vždy varováním:

Světlé pastelové barvy, které na papíře nejsou téměř vidět, vyjadřují až bolestnou snahu stát se neviditelným, touhu nejraději se někam schovat nebo utéct, slabost. V závislosti na základním odstínu můžeš vyvodit závažnost tohoto rozpoložení.

Někdy, když jsi delší dobu vystavena nepříjemným nebo náročným podmínkám, které nechceš snášet, začneš vidět jediné východisko: zmizet, nebýt. Doufáš, že když budeš neviditelná, nikdo si tě nevšimne a nic zlého se ti nestane.

Z celého takového scénáře vyplývá slabost, a když se do ní uzamkneš, může se ti nakonec tvé přání opravdu vyplnit a zmizíš. Zmizíš ve své mysli do jiného světa a přepneš na autopilota. To sice může být pohodlné, ale tento postoj tě připravuje o velké množství možností a příležitostí vedoucích k růstu. Stagnace nepozorovaně ochuzuje tvůj život o to krásné na něm. Když si to uvědomíš, už může být pozdě na nápravu.

Vystup proto vědomě ze svého stínu a projev svou bytost naplno a beze strachů.

Nesympatické odstíny hnědé, šedé a zelené vyjadřují totéž, co člověka napadne při pohledu na ně – nekalost, zpustlost, únavu nebo nemoc. To může být samozřejmě myšleno jak fyzicky, tak duševně.

Černá barva by se zkrátka mezi barvami našeho nitra vyskytovat neměla. Její přítomnost v obrázku může odkazovat na vážné problémy, bloky, kletby a další záležitosti, které je nutné řešit a co nejdříve zpracovat.

Zaujal tě článek?

>> Zjisti víc o tom, jak pracovat s barvami
při práci se svým nitrem/duší. <<<

Kateřina Polčanová

Jsem umělkyně na cestě kněžky. Takové, která inspiruje ženy k návratu ke svým kořenům, ke své podstatě, ke své síle.

Mým nástrojem je umění, především vizuální (ilustrace a obrazy), ale ráda tvořím také pomocí slova a hlasu.

Mým tvůrčím i životním pohonem je poznávání hlubin sebe sama. Hledám hojivou moudrost, odemykající paměti mé duše. Čerpám ze spojení se světem předků a jejich pradávných tradic.

Baví mě odhalovat dlouho zapomenuté pravdy, protože tím odkrývám dlouho zapomenuté části svého vlastního nitra.

Díky nim jsem schopná najít a uvědomit si starobylá zranění, která dosud působí v mém životě... abych jim řekla, že mám znovu v rukou plnou moc je zahojit a schopnost kreativně utvářet celý svůj život.

Propojováním svých talentů a vášní se postupně dostávám k hlubším a hlubším vrstvám své duše. Spolu s tím roste i inspirace a chuť sdílet všechnu tu nádhernou moudrost.

To, co se učím, sdílím s ostatními ženami, které v sobě cítí sílu a potřebu vyléčit stará zranění, ale třeba ještě nevědí, co přesně to znamená a jak na to.

Ukazuji, jak pomocí kreativity a intuice dojít k pochopení a harmonizaci svého vnitřního i vnějšího světa.Přináším hravou a tvořivou inspiraci z magického Avalonu, plného legend a archetypů.

E-book pro ženy, které chtějí být

vědomými (spolu)tvůrkyněmi

svého života...

ZDARMA KE STAŽENÍ

Omalovánkové tvoření

pro volné chvíle

Víš, proč je pro ženu zdravé kreativní tvoření? Kromě jiného se v jeho průběhu potkáváš sama se sebou, s různými svými tvářemi. Prožíváš, jaké to je být...

  • Dítětem, které si užívá požitku ze hry a tvorby.
  • Ženou, která na svět přivádí nové dílo a něžně o něj během jeho vzniku pečuje.
  • Čarodějkou, která vládne divokou magií barev a ladí detaily.
  • I vědmou, která vidí hlouběji za obraz a vnímá jeho skrytá poselství.

Nech se unést obrázky a vlastní fantazií...

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Tvé osobní údaje použiju pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů