Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

I.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro kupní smlouvy ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), které strany uzavírají vyplněním a odesláním objednávky produktu, služby či digitálního obsahu (dále jen předmět koupě) prostřednictvím webových stránek http://www.katerinapolcanova.cz

I.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

Kateřina Polčanová

Dukelská 903, 34901 Stříbro, Česká Republika, IČ: 03028097

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

I.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví a je chráněn autorským právem, proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora (není-li dáno jinak). Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že produkty slouží k relaxačním, sebevzdělávacím a informativním účelům. Jsou vytvořeny s využitím mých schopností, znalostí a zkušeností. V některých předmětech koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané tematice. Předávané informace jsou návody či doporučení a záleží na Vašich schopnostech a dalších okolnostech, jakých výsledků s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou v péči o duševní zdraví nahradit osobní konzultaci nebo terapii. Jakékoliv použití předmětu koupě či informací v něm obsažených, úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.

II. Objednávka

II.1 Kupující prohlašuje, že se všemi informacemi, týkajícími se objednávky, se seznámil na webové adrese http://www.katerinapolcanova.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://www.katerinapolcanova.cz nebo emailovou komunikací na info@katerinapolcanova.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://www.katerinapolcanova.cz/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí.

II.2 Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je vždy konkretizován u příslušného produktu), budou zaslány spolu s předmětem koupě po uhrazení částky.

III. Kupní cena, daňový doklad

III.1 U jednotlivých produktů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Vzhledem k charakteru digitálních produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. V případě fyzických produktů je v ceně zahrnuto poštovné a balné. Prodávající není plátcem DPH, ceny uvedené na webu konečné, případné výjimky jsou u cen vždy označeny.

Sjednanou kupní cenou je cena uvedená v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři nebo v ceníku služeb). Pokud by však došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsem povinna Vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

III.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby

IV.1 Způsob a možnosti platby: Bezhotovostně bankovním převodem na můj korunový bankovní účet. Pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím zároveň přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán. Kupní cena je splatná do 15ti kalendářních dnů od zaslání zálohové faktury.

IV.2 Forma platby: U digitálního obsahu je platba možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná. Při koupi služeb nad 2000 Kč je prodávajícím vyžadována záloha ve výši 50% z ceny uvedené v ceníku. 

V. Dodací podmínky

V.1 Způsob dodání produktu: Digitální obsah ve formátu .pdf (e-book) či .png (obraz) Vám bude zaslán po uhrazení kupní ceny na Vámi sdělenou elektronickou adresu jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít. Fyzické produkty jsou odesílány Českou poštou.

V.2 Dodací lhůta: Produkt bude dodán nejpozději následující pracovní den poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. Zboží placené na splátky je odesláno kupujícímu po připsání poslední platby. U fyzických produktů je třeba připočíst dobu přepravy cca 1-2 týdny v závislosti na vytížení České pošty.

V.3 Náklady na dopravu: U digitálního obsahu s ohledem na jeho charakter nejsou účtovány žádné náklady na dopravu. Poštovné a balné u fyzických produktů činí 250-300 Kč dle rozměru a je vždy již zahrnuto v ceně.

V.4 Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte správnost, funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu.

V.5 Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf a png.

VI. Odstoupení od smlouvy

VI.1 Předmětem kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu či fyzického produktu. Prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 15 dnů. V této lhůtě máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, lhůta pro odstoupení počíná běžet následující den po doručení předmětu koupě.

VI.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. 

VI.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

VI.4 Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátím Vám bez zbytečného odkladu peníze nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mi došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy. Platbu také vrátím až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal (a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

VI.5 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy 

Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele

Adresa spotřebitele

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 

Datum(*) Údaje doplňte.

VI.6 Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: info@katerinapolcanova.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně zboží.

VII. Odpovědnost

VII.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VIII. Ochrana údajů: Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://katerinapolcanova.cz/ochrana-osobnich-udaju/

VIII. Závěrečná ustanovení

VIII.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

VIII.2 Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20.8.2016, aktualizovány byly dne 20.2.2017. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.katerinapolcanova.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.katerinapolcanova.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.