Všeobecné obchodní podmínky

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej online produktů, zboží a služeb prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba Kateřina Polčanová, Dukelská 903, 34901 Stříbro, Česká Republika, IČ: 03028097, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.katerinapolcanova.cz

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedeno na vybrané webové stránce prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U online produktů náklady na dodání účtovány nejsou. 

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

2.8. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí.

3.2. U fyzických produktů je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jejím balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

3.3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající  není plátcem daně z přidané hodnoty.

3.4. Zaplacením kupní ceny bere zákazník v potaz, že jde o nevratnou úhradu a nevzniká mu nárok na odstoupení od smlouvy.

ZPŮSOB ÚHRADY

3.4.Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně na korunový účet prodávajícího.

3.5. Pro bezhotovostní platby můžete využít bankovní převod na základě faktury.

3.6. Platba je jednorázová nebo na splátky dle podmínek, které jsou uvedené v prodejním formuláři během objednávky. 

3.7. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.8. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online digitálních produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

4.2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3. V případě fyzických produktů prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od odeslání balíku prodávajícím. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online programy, digitální produkty) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. V případě nákupu veškerých produktů a služeb prodávajícího se kupující zavazuje zaplatit celkovou částku produktu/služby a souhlasí s tím, že není možné od kupní smlouvy odstoupit.

6.2. Kupující může od kupní smlouvy odstoupit v dalších případech stanovených zákonem nebo kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností kupujícího, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě odstoupení od smlouvy je prodávající oprávněn kupujícímu okamžitě zrušit přístup k online obsahu (do členské sekce).

6.3. V případě nákupu online obsahu a to i v předprodeji kupujícímu nevzniká nárok na vrácení kupní ceny, protože souhlasil s touto skutečností v objednacím formuláři při koupi.

6.4. Platba za online kurzy je nevratná. Kupující se zavazuje uhradit částku v plném rozsahu uzavřením smlouvy. V případě žádosti je možné převést členství v kurzu na třetí osobu a to jen po předchozí písemné dohodě s Kateřinou Polčanovou.

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3.Vadné plnění  uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do 30 dní od převzetí zboží.

7.4. Pro reklamaci mě prosím kontaktujte emailem na adrese info@katerinapolcanova.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací kurzy obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž  neodpovídá za  úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

8. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Vstupem do online programů rozumíte, že jakékoli použití informací z něj a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a prodávající Kateřina Polčanová za ně nenese žádnou zodpovědnost.

Prodávající Kateřina Polčanová se tímto zříká jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací.

Veškeré informace v online produktech vychází z vlastních zkušeností prodávajícího. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná, a proto prodávající není zodpovědný za rozhodnutí, ani akci založenou na těchto doporučeních.

Prodávající Kateřina Polčanová nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací v jejích online produktech a programech. 

Kupující je plně svéprávný a plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování.  Úspěch kupujícího závisí nejen na znalostech získaných v online produktech a programech, ale také na faktorech, které nemůže prodávající ovlivnit, jako např. dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti, situace na trhu, obchodní znalosti, zdravotní stav apod. kupujícího.

Podnikání je riziková činnost, která může vést k finančním ztrátám a životním změnám. Toto vše je pouze v rukách kupujícího.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter dat kupujícího, která vyplňuje do objednávky a poskytuje prodávající Kateřině Polčanové. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Jsou používána k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb kupujícího a pro komunikaci s kupujícím, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

9.2. Na požádání prodávající kupujícímu podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o něm zaznamenané. Pokud by navzdory snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je prodávající opraví. Pokud má kupující otázky týkající se zpracování osobních údajů, může je směřovat na info@katerinapolcanova.cz, kde je prodávající k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. 

9.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Plné znění zásad ochrany osobních údajů.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

10.1. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

Má-li kupující k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či činnosti mě jako prodávajícího nějakou stížnost, kontaktuje nejprve prodávajícího na adrese uvedené v čl. 1. VOP nebo na elektronické adrese info@katerinapolcanova.cz.

Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se může kupující obrátit se svými stížnostmi.

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Prodávající není vázán žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

10. 2. Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20.8.2016, aktualizovány byly naposledy dne 16.7.2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.katerinapolcanova.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.katerinapolcanova.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.
 
© 2021 Kateřina Polčanová